Hvordan kan vi tale om en fælles virkelighed på sociale medier, hvordan opfatter vi den, og hvordan passer vi på hinanden? I alt socialt liv er menneske og maskine i dag tæt forbundne. Man kan tale om et digitalt vilkår for os mennesker, som styrer, hvordan vi forbinder os med hinanden, og som har meget mere magt over vores hverdag, end vi ved. 

Forløbet omhandler emnet sociale medier og kunstig intelligens og belyser dette ved at gå på tværs af fagets tre perspektiver, medier, sprog og litteratur. Danskfagligt vil forløbet besvare spørgsmål som: 

 • Hvilken betydning har den digitaliserede verden for vores forståelse af os selv og hinanden? 
 • Hvilken magt har det digitale over os på grund af algoritmer og big data? 
 • Hvordan taler vi respektfuldt sammen?
 • Kan vi få et stærkere herredømme over vores liv på de sociale medier som individer og fællesskab ? 

Formålet med forløbet er at vise sammenhænge mellem maskine og menneske og den betydning, som dette får i borgeres brug af sociale medier. Det kan udføres i regi af læreplanerne for dansk A på de gymnasiale uddannelser. 

Der arbejdes særligt med disse pinde fra de forskellige gymnasiale uddannelsers danskfag:

Det almene gymnasium og hf – dansk A

Læreplanen for dansk A, hf (2017) og Læreplanen for dansk A på stx (2017)

Eleverne skal kunne: 

– udtrykke sig præcist, nuanceret og formidlingsbevidst mundtligt, skriftligt såvel som multimodalt

– demonstrere indblik i sprogets funktion og variation, herunder dets samspil med kultur og samfund 

– analysere, fortolke og perspektivere fiktive og ikke-fiktive tekster 

– analysere og vurdere teksters kommunikative betydning

– demonstrere kendskab til og forholde sig reflekteret til mediebilledet i dag 

– navigere og udvælge og forholde sig kritisk og analytisk til information i alle medier samt deltage i og bidrage til digitale fællesskaber 

Erhvervsgymnasiale uddannelser – dansk A

Læreplanen for dansk A, eux (2017), Læreplanen for dansk A, hhx (2017) og Læreplanen for dansk A, htx (2017)

Eleverne skal kunne:

-̶ anvende forskellige mundtlige og skriftlige fremstillingsformer formålsbestemt og genrebevidst, herunder redegøre, kommentere, argumentere, diskutere, vurdere og reflektere

– analysere og fortolke fiktive tekster

 ̶ analysere og vurdere ikke-fiktive tekster

 ̶ demonstrere kendskab til tendenser i samtidens danske litteratur og medier, herunder samspil med internationale strømninger

 ̶ demonstrere kendskab til digitale mediers indhold og funktion samt indsigt i tilhørende etiske problemstillinger 

– demonstrere viden om og reflektere over fagets identitet og metoder.

Forløbet er udarbejdet af Mischa Sloth Carlsen, 

lektor Aurehøj Gymnasium og forperson i Dansklærerforeningens bestyrelse for stx og hf.

Del 1: Tilværelsen på sociale medier

Del 2: Hvad betyder algoritmer og data for vores fælles virkelighed?

Del 3: Sprog og tone på sociale medier

Del 4: "Vi er produktet"

Del 5: Afrundinger

Værktøjskasse: Faglige metoder og videnskabsteori

Argumentation er oprindelig en del af retorikken og anvendes selvstændigt inden for mange fag og discipliner. Stephen Toulmins argumentationsmodel giver et overblik over strukturen for en fuld argumentation. Med den i baghovedet vil man altid kunne have for øje, om man argumenterer nuanceret.

Modellens punkter

Ifølge Toulmin er forholdet mellem påstand og belæg det helt grundlæggende for en argumentation, og de skal være forbundet af en hjemmel. De øvrige punkter bidrager til at nuancere argumentationen. 

 • Påstanden er den holdning eller det synspunkt, der argumenteres for. 
  Eksempel: ”Det er vigtigt at have en grundlov i et demokrati”.
 • Belægget er en begrundelse for påstanden. Ofte kan man kende belægget ud fra ord som fordi, for, da, eftersom. 
  Eksempel ”…, fordi det sikrer alle grundlæggende rettigheder”.
 • Hjemlen er det fornuftsprincip, der forbinder påstand og belæg. Den kan ses som en slags bagvedliggende påstand. Hjemlen er ofte ikke synlig i teksten.  
  Eksempel: ”Med en grundlov kan vi sikre grundlæggende rettigheder for alle individer”. 
 • Styrkemarkøren angiver påstandens grad eller kraft i op- og nedadgående retning. Begge kan anvendes for at gavne sagen over for modtageren. Den ses som småord, der forstærker udtrykket i svækkende eller styrkende retning (fx enormt eller måske).
 • Rygdækningen er dokumentationen, der understøtter belægget. Her viser vi den viden, er er grundlaget for påstanden, og der kan være tale om forskellige typer viden fra alle fagområder.
  Eksempler: ”Vi ser det ofte i tekster fra den periode…”; ”Jeg har set det hver dag i en uge”; ”Statistikker viser, at…”; ”Rapporten afslører, at…”. 
 • Gendrivelse: Modargumentet, der viser forbeholdet og nuancerer for derigennem at forstærke argumentet. I diskussion er man stærkest, hvis man kan se sagen fra to sider. 

Der findes en række argumenttyper, der giver argumentationen en særlig karakter og formål, og som får betydning for, hvordan den kan vinde tilslutning. 

Generaliserings-

argument

Hvis man ud fra et enkelt eksempel kommer med en mere overordnet påstand. 

Eks.: ”Da julen var hvid sidste år, kan man altid regne med en hvid jul.”

 

Sammenlignings-

argument

 

Der henvises til en række lighedspunkter mellem to forhold. 

Eks.: ”Når 3.g’erne måtte tage på studietur sidste år, skal vi også af sted, når vi kommer i 3.g.”

 

Autoritets-

argument

 

Denne hænger tæt sammen med appelformen etos. 
Undertyper:

 • Ekspertargument: Afsenderes etos (troværdighed) styrkes enten af, at denne selv er ekspert eller repræsenterer en institution eller af, at denne henviser til eksperter eller institutioner. 
 • Udbredelsesargument: Når der henvises til, at mange mener det samme, dvs. at holdningen efterhånden har vundet udbredelse.
 • Erfaringsargument: Når der henvises til, hvad man selv har set, hørt, mærket, følt, oplevet osv. 

Motivations-

argument

 

Afsenderen appellerer til og manipulerer ofte også med modtagerens følelser, etiske værdier, politiske standpunkt, selvfølelse mm. for at vinde tilslutning. 

Undertyper:

 • Skræmmeargument: Opstiller skræmmebilleder for at fraråde noget. Eks.: ”Hvis vi lukker flere flygtninge ind i landet, kan vi ikke opretholde velfærden.”
 • Lykkeargument: Opstiller positive fremtidsbilleder for at tilråde noget. Eks.: ”Hvis vi alle betaler lidt mere i skat, kan vi afskaffe fattigdommen.”

Stråmandsargument

 

Afsenderen fremstiller andres/modpartens synspunkter på en overdreven eller forvrænget måde (= stråmand), som man derefter argumenterer imod for selv at fremstå klogere, mere velovervejet mm., så de andres/modpartens idéer ikke vinder tilslutning. 

Eks.:”I Danmark kan man ikke lide muslimer, når statsministeren ikke vil forhindre Jyllands-Posten i at udgive sine Muhammed-tegninger.” 

Her underforstås det, at man gør Danmark og statsministeren skyldig i nogle hensigter, uden man viser forståelse for præmisserne i, at vi har ytringsfrihed i Danmark.   

 

Ad hominem-

argumentet 

(at gå efter manden)

En afværgende argumentation, hvor man går efter at skyde på modstanderen frem for at lytte til det fornuftige i modstanderens argumentation.

Absurditetsargument 

(”reductio ad absurdum”)

 

Konsekvenserne af en situation fremstilles på en overdrevet og/eller selvmodsigende måde. 

Ordet diskurs kommer af det franske ord ”discours”, der betyder tale eller samtale. Diskurs handler om selve sprogets udtryksside og har rod i vores tale, nemlig det, at vi ytrer os. 

Sproget er altså ikke kun ord, men også handling gennem ord i en social virkelighed som fx de sociale medie. Sproget spiller en magtfuld rolle, hvis vi formår at italesætte noget, vi vil opnå. Eller hvis vi forstår at afkode andre sprogbrugeres mål med det, de ytrer sig om. 

Diskurser påvirker mennesker i en sags tjeneste. Diskurser er tegn, der skabes gennem mange former for sprog. Det kan både være gennem tekst, billede, film, emojis og andre digitale elementer. På de sociale medier er kommunikationen ofte multimodal, så flere elementer kan spille sammen om ytringen. 

Pointen er hele tiden ikke kun, hvordan den sproglige ytring finder sted, men også med hvilken bagtanke den anvendes. 

Diskursanalysen kommer oprindeligt fra sprogvidenskaben, men samfundsforskerne Ernesto Laclou og Chantal Mouffe har videreudviklet den til en magtanalytisk metode med afsæt i vores ytringer. Her er de mest centrale begreber. 

Centrale begreberForklaringer
Nodalpunkt

Ordet eller formuleringen, som er det fænomen, hele diskursen er bundet sammen om. Det minder om et tema, men står eksplicit i teksten.

En tekst med en stærk diskurs vil have ét nodalpunkt, der strukturerer hele teksten. Der kan desuden være flere underordnede nodalpunkter. Et nodalpunkt findes, hvis det har både en ækvivalenskæde og en differenskæde.

ÆkvivalenskædeÆkvivalens betyder overensstemmelse. Ækvivalenskæden er en ordkæde, der støtter billedet af nodalpunktet set fra afsenderens synsvinkel. Ordkæden viser det, afsenderen ønsker for verden ud fra nodalpunktet.
DifferenskædeDifferens betyder forskel. Differenskæden er en ordkæde, der giver det modsatte billede af fænomenet i forhold til afsenderens synsvinkel. Ordkæden viser det, afsenderen tager afstand fra.
Antagonisme og diskursiv kamp

Antagonismen er det modsætningsforhold, teksten er bygget op om. En antagonisme styrkes, hvis der er flere underliggende diskurser. Det vil sige, hvis der er flere nodalpunkter med klare ækvivalenskæder og differenskæder, der alle peger tilbage på det centrale nodalpunkt. 

Antagonismen er dog ikke kun en struktur, men også en kamp om værdier.

Hegemonisk diskurs Den hegemoniske diskurs er den, der dominerer tekstens synspunkt.

Dokumentarfilmsgenrer

AutoritativDen autoritative genres formål er at oplyse, forklare og belære om en bestemt holdning til virkeligheden. Synsvinklen i den autoritative genre ligner synsvinklen i epikkens alvidende fortælling. Genren kendes også i varianten dybdeborende dokumentar, der kan skabe afsløring undervejs. Vinklen kan snyde. Den rummer en bagvedliggende subjektiv holdning, men kan dække sig ind bag ved registreringer, der virker objektive. Den lader dog sin holdning skinne igennem i virkemidler som ’voice over’ og underlægningsmusik, der kan fremme budskabet. To forskellige eksempler er DR1’s program Horisont og rygestopkampagnen Hver eneste cigaret skader dig (2011).
ObserverendeI den observerende genre er idealet den rå film og forestillingen om at være ’fluen på væggen’. Vinklen er tilstræbt objektivt og registrerende. Et virkemiddel kan være håndholdt kamera, og der vil ikke være kunstig belysning og heller ikke underlægningsmusik, med mindre det er en del af reallyden i den skildrede handling. Der kan være indlagt interview, hvis formål er at afdække fakta i sagen. Interviewet kan enten være bagvedliggende princip, hvor spørgsmålene er klippet bort, eller de kan være åbenlyse i sammenhængen. Selvom den er tilstræbt objektiv, er det vigtigt at være opmærksom på, at klipningen stadig er en kreativ bearbejdning. Et eksempel er filmen Janus Metz’ Armadillo om danske soldaters indsats i Afghanistan, hvor filmen kom helt tæt på barske episoder, fordi soldaterne bar hjelmkamera. Et andet eksempel er Nagieb Khayas Hvide hjelme i Aleppo, der følger en gruppe frihedskæmperes kamp mod både Assad og IS.
Dramatiserende

Den dramatiserende genre spænder vidt, men har det fælles træk, at den er en åbenlys iscenesættelse af fakta.

 • Dokudrama: I den ene ende er undergenren dokudrama, hvor virkelige hændelser spilles af fiktive personer i en fiktiv rekonstruktion af hændelser, der har fundet sted, eller en sandsynliggørelse af noget, der kunne finde sted. Et eksempel er den historiske film En kongelig affære (2012), der handler om Christian VII, Dronning Caroline Mathilde og livlægen Struensee fra slutningen 1700-tallet. 
 • Dramadok: I den anden ende er undergenren dramadok, hvor en fiktiv form bliver rammen for en ny virkelighed for faktiske personer. Et eksempel er her det sociale eksperiment kendt fra reality-genren, fx Robinson Ekspeditionen. Et andet eksempel er Begravelsen (2010), hvor Claus Beck-Nielsen iscenesætter en fiktion om sin egen begravelse med inddragelse af virkelige personer fra sit liv.  
InteraktivDen interaktive genre er opstået som en reaktion mod den observerende dokumentar.  Her er instruktøren synligt til stede og stiller ikke kun spørgsmål, men indgår i subjektiv dialog med de øvrige personer som del af en efterforskning af det, vi ser. Der er her fokus på, hvorfor filmens skaber er til stede, og hvordan denne får større viden om sagen undervejs. Et eksempel er Lotus og den fulde sandhed skabt af Dan Turèlls datter.
PoetiserendeDen poetiserende dokumentar dvæler kunstnerisk meddigtende ved det skønne ved filmens emne. Der laves en del dokumentarer om litteratur og kunst inden for denne genre. Det centrale er brugen af stemningsskabende billedlige virkemidler og underlægningsmusik, der fremstiller emnet med et særligt æstetisk fokus. To eksempler er Claus Bohms Nattens Engel (1981) om Michael Strunge og andre digtere i hans generation og Jørgen Leths Jeg er levende (1999) om digteren Søren Ulrik Thomsen. 

Filmiske virkemidler

LocationDet særlige ved film i forhold til de tre litterære fiktionsgenrer er,  at den præsenterer sig direkte og visuelt på et sted, hvilket teknisk kaldes en location. Det er derfor væsentligt at bemærke miljøet eller karakteren ved stedet i en filmscene. Der er forhold ved stedet, som kan spille en symbolsk rolle i tolkningen af en film. 
Farver, lys og skyggeRummet får karakter og stemning af måden, hvorpå der leges med farver, lys og skygge i både styrke, balance og kontrast. På den måde kan rummet også give tegn om stemningen hos personerne.   

Dramaturgi

(komposition)

Indstilling, klipning og montage: en film består af en række indstillinger, dvs. billedsekvenser. Disse sættes sammen i filmens montage. I montagen tilrettelægges forløbet gennem en bevidst måde at klippe de enkelte indstillinger på, der er med til at bygge  forløbets betydning op både i den enkelte scene og i helheden. Det kaldes dramaturgi, når en films handling bygges op i samspillet af handling og filmiske virkemidler.
Suspense: Der lægges spor ud, som er med til at bygge en spænding op. Et hemmeligt moment holdes tilbage. 
Krydsklip: Der klippes mellem to eller flere parallelle forløb, som forbindes senere i handlingen.
Berettermodel: Berettermodellen er meget anvendt i spillefilm, hvor der er en logisk spændingsopbygning, der kulminerer undervejs (se epik). 
Bølgemodel: Et alternativ til berettermodellen er bølgemodelen, der ofte bruges til dokumentarfilm. Med bølgemodellen har handlingen ligesom berettermodellen et anslag, men derefter bygges handlingen op som en række episoder uden en nødvendig indbyrdes optrapning af spænding. Episoderne monteres af nogle mellemspil, som være variationer af et motiv. Til sammen giver det en måde at undersøge et emne på.
Beskæring

Filmens beskæring er en væsentlig del af den filmiske fortælleteknik, som giver seeren adgang til at tolke personer både tæt på deres tanker, i sammenhæng med andre personer og i omgivelserne. Typisk vil en analyse skelne mellem disse beskæringer, der graduerer fra detalje til helhed:

 • Ultranær: Fokus på en lille del af motivet. Vi kommer helt tæt på eksempelvis en myre eller et øje.
 • Nær: Vi ser en persons ansigt og kan tolke følelser og tanker ud fra mimikken.
 • Halvtotal: Vi ser halvdelen af motivet og kan stadig se ansigtsudtrykkene. Eksempelvis ses personen fra livet og opefter.
 • Total: Hele motivet kan ses i billedet, og vi er på en lille afstand fra motivet.
 • Supertotal: Vi er langt væk fra motivet og har et panoramisk overblik over motivet i sammenhæng med dets baggrund.
Vinkel
 • Fugleperspektiv: Kameraet ser personen oppefra, hvilket kan få denne til at virke lille og betydningsløs.
 • Frøperspektiv: Personen ses nedefra, hvilket kan symbolisere magt og status i persongalleriet og over for seeren.
 • Normalperspektiv: Personen ses i øjenhøjde.
 • Point of view: Kameraet følger en persons blik og synsvinkel og fokuserer derfor på det samme som personen.
Kamera
 • Zoom: Billedet kan zoome ind og ud på motivet, dvs. komme helt tæt på eller lang væk.
 • Tiltning: Kameraet bevæger sig vertikalt, dvs. op og ned.
 • Travelling: Kameraet bevæger sig horisontalt, dvs. på vandrette skinner.
 • Håndholdt: Kameraet holdes ikke på stativ, men af fotografen selv. Det er en pointe, at man kan se de rå rystelser, en naturlig hånd kan give, blandt andet fordi det giver indtryk af ægthed.
Lyd
 • Synkron lyd: Lyde som er en naturlig del af handlingen i den enkelte indstilling, og som personerne selv kan høre. Dette kan være både personernes replikker, baggrundsstøj og baggrundsmusik.
 • Asynkron lyd: Lyde som ikke er en del af handlingen, herunder voice over, underlægningsmusik og lydeffekter.
Litterære virkemidler

Filmen benytter en række virkemidler, der også er kendt fra de tre fiktive hovedgenrer. Her kan blandt andet nævnes: 

 • Fortælleteknik og synsvinkler (se epik).
 • Personforhold og undertekst (se dramatik). 
 • Billedsprog (se lyrik). 

Når man kommunikerer, er der meget mere på færde end lige det, man siger. Taleren eller skribenten er en afsender, der bliver hørt eller læst, og som derfor henvender sig til en modtager. Selve kommunikationen er en situation, hvori man optræder med det, man har på hjerte. 

I sin tid blev den udvidede kommunikationsmodel skabt af den russiske sprogforsker Roman Jakobson. Ifølge ham består enhver kommunikation af seks funktioner. Selve situationen finder sted mellem afsender og modtager. Derimellem er der fire andre funktioner: kontekst, meddelelse, kontakt og kode.

Metode/ forklaringsmådeBeskrivelse
SynkronDen synkrone tilgang fokuserer på et tværsnit af tekster fra samme tid eller periode, og den anvendes i fag med historisk dimension. Det kunne fx være at se på fælles træk i perioden det moderne gennembrud fra årene 1870-1890.
DiakronDen diakrone tilgang søger at forklare en udvikling af det samme emne på tværs af tider og perioder i fag, der har en historisk dimension. Fx kan en danskfaglig diakron læsning af det romantiske give forklaringer ud fra digte skrevet i tre perioder med romantiske træk med nedslag i fx romantikken (1800-1870), heretica-modernismen (omkring 1950) og 1980’erne. 
Hermeneutik

Ordet hermeneutik kommer af det græske ord ‘hermeneuein’, der betyder at tyde eller fortolke. Metoden kaldes ofte for humanioras største metode. 

Den går ud på at se fortolkningen som en proces, der begynder med en forforståelse, det vil sige en slags fordom eller mening vi har ud fra det umiddelbare udtryk i en tekst/et værk, inden vi er dykket dybere ned.

Under fortolkningsprocessen vil vi benytte den hermeneutiske cirkel, hvor vi ser på dele (fx billedsprog, fortæller eller klipning) i forhold til helheden (fx tema). 

De konkrete dele, man ser på, vil afhænge af tekstens/værkets genre eller format og den faglige analysemetode, der matcher (fx litterær analyse eller medieanalyse). 

Fortolkningsprocessen fører til en horisontsammensmeltning mellem afsenderen bag og modtagerens fortolkning.

Intentionel

Med en intentionel forklaring vil vi undersøge og fortolke en synlig eller iboende hensigt mellem en afsender og en modtager af en tekst/et værk. Vi kan ikke forklare ud fra årsager, men kun ud fra tegn, som teksten/værkets dele og helhed sender. 

Den intentionelle forklaring er oprindelig et element fra hermeneutisk filosofi, men er i videnskabsteori for gymnasieelever tit blevet set som en aktivitet i en menneskelig bevidsthed i sammenligning med den kausale forklaring (Rangvid 2017). 

KausalEn kausal forklaring slutter 1) fra årsag til virkning eller 2) fra virkning til årsag i naturfænomener eller systemer. Den er oprindelig et naturvidenskabeligt, positivistisk ideal, hvor man ser på sammenhængen mellem sansbare data. Der er således vægt på, at noget er gået forud eller er en konsekvens af det, man fokuserer på. I dansk er denne sjælden, men man vil kunne se kausalforklaringer i naturalismens ønske om at se en persons situation og handlinger i lyset af dennes sociale arv og miljø. 
KvantitativDenne ses især i naturvidenskabelige og samfundsvidenskabelige fag, hvor der er fokus på at arbejde med store datasæt. Her vil vi interessere os for validitet, dvs. om målingerne er gyldige. En kvantitativ tilgang forekommer dog i danskfaget i tilfælde, hvor man er interesseret i at undersøge et større datasæt af udtryk. Et eksempel på en kvantitativ tilgang i dansk kunne være, hvis der i en sociolingvistisk analyse iagttages forekomsten af etnolekt (ord med etniske rødder som fx “yallah”) eller kronolekt (en generations sprog som fx “nedern”). 
KvalitativKvalitativ metode er samfundsvidenskabens måde at betegne, at man arbejder med tekster og udsagn. Det kan minde om, når vi i dansk arbejder hermeneutisk med at læse og fortolke tekster. I kvalitative undersøgelser inden for samfundsvidenskab kan man i forbindelse med fx et undersøgelsesdesign spørge til, om materialet er repræsentativt for det emne eller den sag, man har som genstandsfelt
NomotetiskNomotetisk forklaring dækker over den faglige tilgang, der søger at generalisere over fænomener og at opstille almene love som fx i naturvidenskabelige fag modsat i humanistiske fag. En nomotetisk forklaring vil derfor interessere sig for læresætninger eller almene egenskaber ved et forhold uafhængigt af menneskelige intentioner.
IdiografiskDen idiografiske forklaring er afledt af det græske ord ‘idio’, der betyder enkeltstående eller unik, og det dækker over over fænomener og udtryk, som man særligt finder inden for humaniora og samfundsvidenskab. En idiografisk betragtning vil fx se på forhold, der handler om kunstneriske og kulturelle udtryk, der er enkeltstående og ikke kan sættes på formel.

Referencer

Klausen, Søren Harnow (2005/2009). Hvad er videnskabsteori. København: Akademisk forlag
Larsen, Kasper og Skov, Christian Boserup: Basal videnskabsteori. København: Gyldendal 
Thurén, Gunnar: Videnskabsteori for begyndere. København: Rosinante 2007.
Rangvid, Mads (m.fl.) (2017): Vidensmønstre. Aarhus: Systime 
Troelsen, Bjarne (2008). Videnskab & virkelighed. Videnskabsteori for gymnasiet. København: L&R Uddannelse 
Aarhus Universitet. Metodeguiden. En introduktion til metodiske begreber og problemstillinger. https://metodeguiden.au.dk/ 

Appendix: Litterære tekster

“Adas algoritme” er fra Amalie Smiths hybrid Thread Ripper (2020). Originalen er opsat sådan, at henholdsvis alle venstresider og højresider har deres egne forløb med hver sin indholdsfortegnelse. Her er de gengivet i kolonner.

Allerede i første halvdel af 1800-tallet fik algoritmen en afgørende betydning for det, vi i dag forstår ved computeren hos matematikeren Ada Lovelace (1815-1852). Ada var datter af matematikeren og adelsfruen Anna Isabella Milbanke (1792-1860) og den store romantiske digter Lord Byron (1788-1822) og arvede selv både logisk sans og stærk fantasi, der gjorde hende til en pioner inden for matematikken og computerteknologien. 

Ada samarbejdede med Charles Babbage (1791-1871), der opfandt den analytiske maskine, forløberen for vor tids lommeregner. Hun skrev en række noter til hans opfindelse, der havde status som en slags afhandling. Her forudså hun computeren, der ellers først blev bygget i 1940’erne. 

I sin egen tid blev hun ikke anerkendt for sit arbejde på grund af sit køn.


B – OKTOBER 2017

Da efteråret sagde: Efterår, var jeg klar til 

sommerens eventyr.

Tilbage i byen. Et møl fløj på, da jeg åbnede 

tasken med tøjet fra skovhytten.

Del 2  I ADAS ALGORITME

Da Ada Lovelace møder Charles Babbage i 

1833, har han allerede konstrueret sin første regnemaskine, ’Differensmaskinen’, men han 

planlægger en forbedret, cyklisk version. ”Et 

lokomotiv, der kan lægge sine egne skinner, 

mens det kører,” som han udtrykker det. ”En 

maskine, der æder sin egen hale.” 

Ada er 17 år, Charles 41, og de to begynder et usædvanligt venskab. Charles indvier Ada i 

planerne for det, der skal blive til Den 

Analytiske Maskine.

Over de næste ti år – mens hun gifter sig med 

William King, føder tre børn og bliver 

grevinde af Lovelace – studerer hun analytisk 

matematik per korrespondance. Det lykkes 

hende ikke bare at få greb om Den Analytiske 

Maskines principper, men også dens 

potentialer. Det gør hende utålmodig efter at 

få maskinen realiseret.

Charles er raget uklar med sine investorer, og 

for at hjælpe ham med at overbevise verden 

om opfindelsens vigtighed, går hun i gang 

med at oversætte et foredrag, han har holdt i 

Torino, fra fransk til engelsk.

Da hun ikke finder det udtømmende, 

begynder hun på sine egne supplerende noter, 

en slags ’oversætterens anmærkninger’. Her 

skriver hun, at der med denne maskine 

udvikles et helt nyt sprog, som kan bruges til 

mere end bare matematiske beregninger. At 

det ikke bare er tal, den kan processere, men i princippet også bogstaver eller for så vidt 

musik.

Alt det, der kan omdannes til data.

Efterårsluften tyk som en graviditet.

Tryk mig ikke på maven over min barnløshed.

Giv mig en aborre at vugge, en killing, et lam, 

en hestepære.

Hører i radioen, at hjernen, når vi bliver født,

er en grød af forbindelser. At sproget hjælper

os med at afskære forbindelser.

At jo mere vi lærer, jo færre forbindelser.

Jeg læser mere og mere om Ada.

Selvom hun levede i en anden tid, kan jeg 

ikke lade være med at spejle mig i hende.

Hendes mand hed William. Hendes mor var matematiker. Hendes far beskæftigede sig 

med følelser.

Jeg forestiller mig Ada ved skrivepulten i 

sommeren 1843, en kølig sommer. 

Gardinerne i hendes arbejdsværelse er trukket 

for, hun er fuldstændig opslugt af noterne. 

Hun sover ikke, hun spiser ikke, hun bruger al 

sin energi på at forstå, hvad en mekanisk 

regnemaskine kan udrette i denne verden. 

Hun skriver med blyant: ”Ved at gøre det 

muligt for maskinen at kombinere et 

ubegrænset antal generelle symboler i 

ubegrænsede variationer, skabes et 

forbindelsesled mellem materiens bevægelser 

og de abstrakte mentale processer i den mest 

abstrakte gren af den matematiske 

videnskab.”

Jeg tror, det er dette ’forbindelsesled’, der 

driver hende. 

Hendes noter vokser sig dobbelt så lange som 

den tekst, hun skulle oversætte. Selvom hun 

på det tidspunkt har født tre børn, kalder hun 

noterne for sin ’førstefødte’.

William assisterer ved fødslen og renskriver 

noterne med blæk. Ada signerer dem A. A. L. 

for Augusta Ada Lovelace.

Hun havde brug for mere tid.

Jeg læser en bog om, hvorfor 

computeren ikke blev opfundet i antikken.

Først måtte ånderne ud af naturen.

Så skulle verden forstås som én almægtig 

guds perfekte urværk.

Så kunne mennesket begynde at opfatte sig 

selv som en maskine. 

Først da kunne ideen om at konstruere 

en mekanisk hjerne opstå.

Og siden: det mekaniske nervesystem.

Det digitale er blevet en kilde til rod, ikke den 

orden, vi havde håbet på. En ophobning af 

billeder og tegn, der bare vokser. 

Noterne er inddelt i A-G, og i note G 

beskriver hun i detaljer, hvordan maskinen 

ved brug af cykliske gentagelser kan

analysere sig frem til en serie kaldet 

Bernoulli-tallene. Denne opskrift regnes i dag 

for verdens største computeralgoritme. 

Men hendes ambitioner stopper ikke her. 

Mens hun arbejder på noterne, skriver hun til 

Charles: ”Må Djævlen få mig, hvis jeg ikke,

inden ti år er omme, har suget noget af 

livsblodet ud af dette univers’ mysterier,

sådan som ingen dødelige læber eller hjerne

ville kunne gøre det.”

Efter noterne skriver hun i et brev, at hun 

håber at kunne afdække lovene for, hvordan menneskehjernens molekyler bevæger sig.

”Jeg kan ikke se,” skriver hun, ”hvorfor 

cerebralt stof skulle være mere uhåndterligt 

for matematikere end astralt & planetarisk 

stof og dets bevægelser, hvis blot de ville 

betragte det fra den rigtige vinkel. Jeg håber 

at kunne overdrage fremtidige generationer en 

’Calculus for Nervesystemet’.”

Hun vil efterlade sig nervernes algoritme. 

Det, der er rod for mennesker, men som 

maskiner ser lige igennem.

Øjet har udviklet sig flere gange i 

evolutionen. Nu udvikler det digitale øje sig.

Robotterne ser ind i nettets mørke stof, løfter

ansigter frem og giver dem navne.

Jeg så den nye ’Blade Runer’ med William i 

går –

Hende, der skaber minderne, blød og sky i et 

rum af beton, hvordan styrer hun dem med kameraobjektivet? 

Lokker filmmediet os til at tro, at minder er 

filmstumper, der kan spilles igen og igen, som 

vi afspiller filmene?

Arthur Miller i 1953: ”We mostly dream 

silent, black and white. A few of us claim to 

dream in technicolor, but that’s disputed by psychologists.” 

Hun når det ikke. Ti år efter noterne er hun 

død, 36 år gammel. En lang og smertefuld 

død, sandsynligvis af kræft i livmoderen.

Den type selvlærende algoritme, jeg arbejder 

med, kaldes et neuralt netværk, fordi den 

efterligner grundlæggende strukturer i den menneskelige hjerne.

Den er ikke programmeret i traditionel 

forstand, ”hvis x, så y”. I stedet består den af 

et netværk af digitale ’neuroner’ i lag, der 

sender information frem og tilbage mellem 

sig. Som hjernens neuroner kan de digitale 

neuroner enten forholde sig passivt eller ’gå 

af’. Netværket kan trænes på store datasæt og 

blive bedre til fx at genkende ansigter på 

billeder.

I træningen omskriver algoritmen sin egen 

kode, men denne proces gør koden lang og 

uforståelig for mennesker. Mens algoritmerne 

bliver i stand til at se, hvad der er på billeder, 

bliver programmørerne ude af stand til at se

ind i algoritmernes kode. 

Er drømmen ikke den ældste form for 

billedproduktion? Før hulemalerier og 

billedtæpper: drømmestoffet!

Som vi har til fælles med pattedyr, fugle og 

nu måske også maskiner.

Som vi væver om natten, og som trævles op, 

når vi vågner.

I nat: Miniature-madretter klemt inde mellem 

to metalskinner, en slags hylde eller en 

gardinstang.

Et ansigt, meget tæt på, og et vådt kys plantet 

i søvnen. Længere inde i kødet, derinde hvor 

halen begynder, hvor kødet logrer.

Hele dagen: fodre DeepDream-algoritmen 

med plantebilleder, vurdere og udvælge dens billeddannelser.

Den algoritme, jeg træner, er udviklet af 

Google og kodet sådan, at den ikke bare kan 

’se’, hvad der er på billeder, men også vise i 

billedform, hvad den ’ser’. De billeder, den 

spytter ud, hjælper programmørerne med at 

forstå, hvordan algoritmen fungerer.

Google har navngivet algoritmen 

’DeepDream’. Som om det neurale netværk 

sover, og fra denne søvn drømmer billederne 

frem.

Og snart vil vågne. 

Selvlærende algoritmer er ikke eksakte. De 

beskæftiger sig ikke med absolutter, men med sandsynligheder og mellemtilstande.

Min planteversion af DeepDream er endnu 

ikke veltrænet. Den danner kokonagtige 

strukturer i mine motivskitser på skærmen, 

glitches og fejl. Det neurale netværks 

neuroner ser ud til at briste. 

På vej hjem ser jeg blomster og blade i 

skyggefulde områder af asfalt og husmure.

For et år siden lå jeg med hjernerystelse med 

følelsen af at have et uldent bånd om hovedet.

Når jeg nu tager et pandebånd på, føles det, 

som om jeg har hjernerystelse.

Sanseindtrykkene strømmer den ene vej og 

den anden vej.

At træde ind i fremtiden er det samme som at 

blive mere og mere sig selv. Det er derfor, der 

skal være støv på rumfartøjerne i film.

Fremtiden er ikke eksotisk, men hverdag.

Sådan flyver vi gennem et landskab, og det 

regner på ruden som nu og i gamle dage. 

Sådan har vi stadig arme og ben, sådan lukker 

vi gylpen, når vi har tisset. 

Der stiger en brødrister op fra pixelgrøden, et 

ansigt, en kat. De planter, algoritmen 

drømmer frem, ligner bæltedyr og 

spiralformede fossiler. 

I 1860 har Charles Darwin lige færdiggjort 

’Arternes Oprindelse’, men han skriver i et 

brev til en ven, at den undseelige plante 

soldug optager ham mere end nogen anden art 

i verden. 

Den vokser i næringsfattig jord, og dens 

kronblade er på størrelse med havregryn. På 

hver af dem sidder en mængde tentakler, som 

Darwin tæller og bestemmer til mellem 130 

og 260. For enden af hver af dem sidder en 

dråbe klar, klistret væske, der glitrer i solen. 

Denne klistrede væske indeholder enzymer 

som dem, der findes i den menneskelige 

fordøjelse. Væsken gør soldug i stand til at 

fange og fortære insekter. 

Svag i kanten som graffiti på glas.

Hundredvis af metalfarvede kastanjer ligger 

spredt på stierne nede ved søerne.

Lattergaspatroner og brugte kondomer.

En bekendt skubber en barnevogn foran sig, 

vi hilser ikke.

En baby rækker sine lange arme ud over 

barnevognens sider.

To betjente sætter sig hurtigt ind i en bil, som 

om jorden var giftig.

Telefonskærmen åbner et vindue af guld i 

meget små doser.

Som det japanske bladguld, banket tyndt 

mellem lag af papir, løftet og båret gennem 

luften kun understøttet af en tang og et pust.

Der er en omsorg i Darwins beskrivelser af 

soldug.

Jeg forestiller mig ham i drivhuset, bøjet over 

planten, mens han tilbyder den mad og drikke 

og afventer dens reaktion. Små kødstykker, 

benstumper og små stykker kogt æg. Så ost og 

dråber at mælk. Så sukker, salt, syre, guld.

Han opdager, at når et bytte berører bare én 

tentakel, løber der væske til de øvrige 

tentakler, som tænder, der løber i vand. Og at 

mælk iblandet ammoniumnitrat giver særligt 

stærke reaktioner, der får kronbladet til at 

folde sig sammen, nærmest som en lille kop.

Han tester plantens føleevne ved at berøre 

tentaklerne enkeltvis med vægten af et 

menneskehår og finder, at soldug er mere 

sensitiv over for berøring end nogen nerve 

fundet i menneskekroppen.

En røget makrel pakket ind i Ud & Se, skindet 

tyndt som guldet i en dødsmaske.

Jeg drak af himlen over Jægersborg Station 

med åbne pupiller.

Tre unger kvinder talte i kor, uden at det 

virkede indstuderet. Korte, synkrone 

åndedræt. 

Langsomt ud af skumringen og ind i mørket, 

som at sætte i gang ved en station, accelerere.

Børste krummer af bukserne, falde sammen i 

ryggen.

Som Charles Darwin levede Ada Lovelace 

under den første industrielle revolution 

(hullede papkort og damp), hun døde før den 

anden (elektrificeringen), og i sine noter om 

Den Analytiske Maskine foregreb hun den 

tredje (digitaliseringen). 

I dag er vi på vej ind i den fjerde industrielle 

revolution (hvor biologi og software mødes). 

Jeg tænker på, hvad Ada ville have skrevet, 

hvis hun havde levet i dag. Hvordan hun ville 

have grebet arbejdet med nervesystemets 

algoritme an.

Ville hun have ment, at det er sådan en, der 

vokser frem i nutidens neurale netværk? Eller 

kunne man forestille sig det som en algoritme, 

der ikke er ren matematik, men også er 

kødelig? En slags bioalgoritme, som 

sammentænker materie og bevidsthed?

Teksten er fra samlingen Dagene er data (2018).


Hvorfor kigger du på mig, hvem er du?

Er du en hacket og handlet profil?

Er du klar til kamp, måske valgkamp, er du

maven ind og blændende smil?

Er du robot? (Bevis du ikke er robot).

Er du ettaller og nuller på en kode, en streng, er du

streng, er du navlestreng, og har du godt

med stamceller nede i sædbanken? Det er så godt at have

hvis man en skønne dag vil lave sig 

en cyborg, Børnene roder med elektriske devices.

Engang blev de født på en frostklar formiddag og nu nu nu – hvem er du?

Er du en landmand på coke, er du kok?

Er du kok, er du flot, er du kendis?

Er du bunker af biologisk ba 

                                                ba

                                                        bagage, er du

tandpastastænk på et spejl? DNA i en hårtot, er du barn?

Er du ikke længere barn, måske: veganer?

Er du synd for dyrene, er du et vildt flot billede af en dessert?

Har du det svært?

Er du streaming og vindens susen og vaskemaskinens

elektriske brusen, er du mågernes skrigende flugt dér 

hen over skærmen, hen

over en landmand helt oppe og køre på coke. Er du høj? Er du helt

oppe og køre, er du

kok, er du kuk, er du kendis? Børnene sender en selfie.

Børnene sender deres halloooo.

Er du flere forskellige personer

såkaldte avatars

på samme VIDUNDERLIGE scene, på samme såkaldte scene

på Snapchat? Er det DIN avatar, er det dig, din gamle nar, er du mor? Hør

børnene, de brøler af grin! Ha!

De brøler at de ikke vil ansigtsgenkendes (men det bliver de).

De brøler at de ikke er bjørne (men det er de).

De brøler at de aldrig i livet vil være landmænd.

Nu hvor jorden alligevel er ødelagt, drikkevandet smækfyldt med

pis og pesticider og dyrene pumpet med piller, nej

de vil være

gamere og youtubere og instagrammere, ja

de vil slet ikke have nogen krop.

Hvem fanden gider eje en krop anyways, den

stinker og bløder og ejakulerer og før man ser sig om så

TONSER den afsted i en gyllespreder

nu på fjerde døgn, på femte døgn og helt blæst og på coke eller var det

amfetamin, det er i hvert fald fuldstændig til grin

siger børnene, og børnene vil ikke lægge

mobilerne væk, og de vil så gerne lægge

mobilerne væk, de vil ikke lægge

mobilerne væk, og de vil så gerne lægge

mobilerne væk, de vil ikke lægge

mobilerne væk, og de vil så gerne

være kok, være kendis, være god nok.

 

Nik eller klap eller like eller del.

 

Hvorfor kigger du på mig, hvem er du?

Børnene begynder at græde.

En ny opdatering har ændret i Snapchat, de har nu mistet alle deres streaks.

De har mistet alle deres tænder. De

ligger og rasler i et lille klamt glas ligesom

alle de timer foran skærmen man aldrig i livet

får igen. Er det helt utrolig

mor-agtigt sagt (ja), er det strengt

er du streng, er du navlestreng, er du egocentreret, er du

realitystjerne måske?

Åh, fly mig fluks dit brugernavn

din server og din IP-adresse, vi

finder dig alligevel

vi følger jo bare dine

digitale spor, som brødkrummerne Adam og Eva smed

efter sig på vej væk fra Paradisets Have.

Shhh, kan du høre det suser

det er floden i brystet der bruser. Stjerner der suser

blodet der bruser, og vaskemaskinens knitren i dine

indre galaktiske systemer. Er du popstar, en stjerne

eksplosion, er du

noget for nogen, et milliarder år gammelt atom?

Børnene roder med elektriske devices.

Børnene roder med knive. Hvorfor har du så store øjne?

Det er sgu da bare et filter, åh stik mig nu den selfiestang, og jeg skal sige dig

hvem du er

og børnene skærer i

dyrenes øjne på Snapchat. De sender LIVE fra livets

landevej, er det dig? Er det dig

der sender LIVE fra

landmandens udpinte mark, er det dig

der netop NU sender LIVE, sender

David Bowie til Mars i en Tesla? Ja.

For alt er data, ja

var det ikke også det du ville ha’?

Helt oppe og køre og lækker og kendis, er du kok?

Er du sådan en app der kan tracke? Er du fake news og

stigende vandstand? Er du vandmand?

Er du helt oppe og køre, er du

en tremmekalv, en malkeko, en gris?

Er du data?

Nu hvor alt er data, selv

børnenes skæg og blå briller. Selv Saturns ringe og børnenes

fremtid og klima

katastrofer og pludselig død, hærværk og sultedød og nød.

De tal på den tavle der tæller

befolkningstilvæksten, er du data? Ja, du er

du er der

på den tavle

er du

faktisk bare et tal.

Teksten er fra samlingen Dagene er data (2018)


ALT ER DATA

Alt er data, dette digt er data, dagene er data og dagen.

Dagen i dag, som er fyldt med sekunder, og

drømmene, dig og duerne på Toftegårds Plads.

Den dejlige himmel her

hen over Valby og duften fra bageren er data. Dødeligheden

det menneskelige vilkår er data og

dystopierne, duerne og Dropbox.

Telefonen jeg slæber med mig overalt, der

afleverer mine data, er data.

Den skrøbelig streng

der næsten knækkede

da vi næsten mistede hinanden

er data, frygten for at miste er data. Miste data

DNA’et, cellerne

og åndedrættet er data, den måde

som luften rusker

i lungernes grenværk

min rallende snorken er data. Mit ar under øjet, din duft af citron og

din iris

er data, den særlige

genkendelse

vi kender som forelskelse, er data.

Jeg kan lige så godt være ærlig.

Dine tårer den nat på restauranten er data

beløbet på regningen: data.

Dine undskyldninger hen over pastaen:

hvis jeg gør det igen

må du slå mig ihjel

er data.

 

George Orwell (1903-1960) var gennem sit liv politisk aktiv i forskellige sammenhænge som blandt andet frihedskæmper i den Spanske Borgerkrig og krigsreporter for avisen The Observer. Hans stærke blik for systemkritik og autoritære regimer ser vi i hans roman 1984 (1949), der udkom fire år efter afslutningen af anden verdenskrig og året efter indførelsen af Jerntæppet mellem Øst- og Vesteuropa, der adskilte en fri og en autoritær verden. I 1940’erne havde man de første overvågningskameraer. Teksten er uddrag fra kapitel 1 og 2.


 

                                                                                     1

 

Det var en klar, kold aprildag, og urene slog netop tretten. Med hagen trykket ind mod brystet ligesom for at beskytte sig mod den bidende vind smuttede Winston Smith hurtigt ind gennem Victory Mansions’ glasdøre, men han var alligevel ikke hurtig nok i vendingen til at forhindre, at en hel del sand og støv blæste ind samtidig.

      Indenfor lugtede der af kål og gamle kludetæpper. For enden af gangen havde man med tegnestifter anbragt en mægtig kulørt plakat. Den forestillede et kæmpemæssigt ansigt, over en meter bredt; en ca. fem og fyrreårig mands ansigt med et kraftigt mørkt overskæg og grove, men alligevel ganske smukke træk. Winston gik hen mod trappen, det var håbløst at prøve elevatoren. Selv i gunstigste fald virkede den kun sjældent, og for tiden var den elektriske strøm afbrudt om dagen som et led i den sparekampagne, der gik forud for Hadets Uge. Hans lej­lighed lå på syvende etage, og da han var ni og tredive år og havde et åbent skinnebenssår lige over højre ankel, gik han langsomt og stod fle­re gange stille for at hvile sig. På hver trappeafsats gloede plakaten med det kæmpemæssige ansigt ham i møde fra muren over for elevator­skakten. Det var et af den slags billeder, der er sådan tegnet, at man al­tid synes, at øjnene ser lige på en, hvor man end befinder sig. STORE BRODER SER DIG, lød underskriften.

      Inde i lejligheden læste en blød og behagelig stemme en talrække op, som havde noget at gøre med produktionen af råjern. Stemmen kom fra en aflang metalplade, der lignede et mat spejl, og som var forsæn­ket i væggen til højre. Winston drejede på et håndtag, og stemmen blev noget svagere, skønt man stadig kunne skelne ordene. Apparatet — der kaldtes en teleskærm — kunne dæmpes, men det kunne ikke lade sig gøre at lukke fuldstændig af for det. Han gik hen til vinduet; han var lille og tynd, og kroppens spinkelhed fremhævedes yderligere af den blå overall, som var Partiets uniform. Hans hår var meget lyst, hans ansigt var af naturen rødmosset, og huden var blevet ru af dårlig sæbe og sløve barberblade og af vinterkulden, der lige var ophørt.

      Selv gennem det lukkede vindue så det koldt ud udenfor. Nede på gaden blæste små hvirvelvinde støv og papirstumper rundt i spiraler, og skønt solen skinnede, og himlen var skærende blå, syntes alt farveløst med undtagelse af plakaterne, der var sat op alle vegne. Ansigtet med det mørke overskæg stirrede ned fra alle gadehjørner. Der var et på huset lige overfor. STORE BRODER SER DIG, stod der, og de mørke øjne så dybt ind i Winstons. Nede ved fortovet flagrede en anden plakat, der var gået løs i det ene hjørne, i vinden, og når blæsten tog i den, kunne man under den se ordet ENGSOC*. I det fjerne dykkede en helikopter ned mellem tagene; som en spyflue holdt den sig et øjeblik svævende på samme sted og fløj så bort igen i en elegant bue. Det var politipatrul­jen, der spejdede ind ad folks vinduer. Men patruljerne betød ikke no­get, det var kun Tankepolitiet, der betød noget.

      Bag Winstons ryg kværnede stemmen fra teleskærmen stadig løs om råjern og fortalte, med hvor mange procent man havde overskredet den niende Treårsplan. Teleskærmen fungerede samtidig som sender og modtager. Den opfangede enhver lyd, der var højere end en ganske sagte hvisken, og så længe han opholdt sig inden for skærmens synsfelt, kunne han også ses. Det var naturligvis umuligt på noget tidspunkt at vide, om man blev iagttaget. Alle teorier om, hvor tit og efter hvilket system Tankepolitiet gik ind på den enkelte ledning, var og blev det rene gætteri. Det var endog muligt, at de iagttog alle hele tiden, i hvert fald kunne de gå ind på ens ledning når som helst. Man måtte leve i for­modningen om, at hvert ord blev aflyttet og enhver bevægelse, undtagen i mørke, iagttaget; og man gjorde det, det var en vane, der efterhånden var blevet til instinkt.

      Winston stod med ryggen til teleskærmen, det var sikrere, skønt selv en ryg kan være udtryksfuld, hvad han udmærket godt vidste. En kilometer borte rejste Ministeriet for Sandhed, hvor han var ansat, sin mægtige, hvide bygning over de grå og triste omgivelser. Dette, tænkte han med en vag følelse af afsky — dette var London, hovedstaden på Luftbasis I, der var nummer tre af Oceaniens provinser, hvad angik ind­byggerantal. Han søgte i erindringen tilbage til sin barndom for at prøve at huske, om London altid havde set sådan ud. Havde der også den­gang været alle disse forfaldne huse fra det nittende århundrede, hvis mure var afstivet med svære bjælker, hvor ituslåede ruder var erstattet med pap og tagene repareret med bølgeblik, og hvis havemure var vinde og skæve? Havde der også dengang været bombetomter, hvor vinden fik kalkstøvet til at rejse sig, og gederams voksede inde blandt murbrokkerne; og havde der været steder, hvor større karreer var blevet jævnet med jorden, og hvor triste grupper af hønsehuslignende barakker var skudt op? Men det var forgæves, han kunne ikke huske noget om det; det eneste, han erindrede fra sin barndom, var nogle iso­lerede situationer, der ikke havde nogen baggrund, og som ikke sagde ham noget.

     Ministeriet for Sandhed — på Nysprog*, Oceaniens officielle sprog, Minisand — var vidt forskelligt fra alle andre bygninger, man kunne se. Det var en kolossal pyramidelignende bygning af skinnende hvid cement, der hævede sig, terrasse over terrasse, tre hundrede meter op i luften. Fra Winstons vindue kunne man lige akkurat læse Partiets tre slagord, der stod med elegante bogstaver på den hvide facade:

 

                                                            KRIG ER FRED

                                                            FRIHED ER SLAVERI

                                                            UVIDENHED ER STYRKE

                                                            (…)

 

                                                                                  2

Da han tog i håndtaget, så han, at han havde ladet dagbogen ligge åben på bordet. NED MED STORE BRODER stod der i den med bogstaver så store, at man næsten kunne læse dem fra den anden ende af stuen. Det var en utrolig dumhed, han der havde begået. Men han indså, at han til trods for sin rædsel ikke havde villet snavse det smukke papir til ved at lukke bogen i, før blækket var tørt.

      Med tilbageholdt åndedræt åbnede han døren. En umådelig lettelse strømmede øjeblikkelig igennem ham. En farveløs, forkuet kvinde med tjavset hår og hærget ansigt stod udenfor.

      »Åh, kammerat,« begyndte hun med en trist, klynkende stemme, »jeg syntes nok, jeg hørte dig komme hjem. Vil du ikke nok komme over og se på vores køkkenvask. Afløbet er tilstoppet og —«

      Det var Mrs. Parsons, der var gift med hans nabo. (»Mrs.« var et ord som Partiet ikke var særlig begejstret for, alle skulle kalde hinanden »kammerat« men over for nogle kvinder brugte man det alligevel instinktivt). Hun var ca. tredive år gammel, men så meget ældre ud. Man havde det indtryk, at hendes ansigtsrynker var fulde af snavs. Winston fulgte hende ned ad gangen. Den slags småreparationer var en næsten dagligt tilbagevendende irritationskilde. Victory Mansions var et gammelt hus, bygget ca. 1930 og meget forfaldent. Kalkflager faldt stadig ned fra loft og vægge, vandrørene sprang, hver gang det frøs hårdt, taget var utæt, varmeanlægget gik i reglen kun for halv kraft, når der da ikke var lukket helt for varmen, fordi der skulle spares. De repa­rationer, man ikke selv kunne foretage, skulle bevilges af komiteer, hvil­ket medførte, at det kunne vare indtil to år, før man fik en ny rude sat i.

      »Jeg ville selvfølgelig ikke have bedt dig om det, hvis Tom havde væ­ret hjemme,« sagde Mrs. Parsons.

      Deres lejlighed var større end Winstons og forfalden på en anden måde. Alting så medtaget og ramponeret ud, som om et stort, voldsomt dyr lige havde huseret derinde. Sportsrekvisitter: hockeystave, boksehandsker, en revnet fodbold, et par snavsede shorts med vrangen udad var smidt hen ad gulvet, og bordet flød med snavsede tallerkener og krøllede stilehæfter. På væggen hang Ungdomsligaens og Spionernes røde faner og en kæmpeplakat med Store Broders ansigt. Der var den sædvanlige kållugt, men desuden var der en ram stank af sved, som man af en eller anden grund straks var klar over stammede fra en, som ikke var til stede. I værelset ved siden af var der nogen, der prøvede at spille på redekam i takt med den militærmusik, der stadig strømmede ud fra teleskærmen.

      »Det er børnene,« sagde Mrs. Parsons og kastede et frygtsomt blik hen mod døren. »De har ikke været ude i dag, og derfor —«

      Hun havde en vane med at standse op midt i sine sætninger. Køk­kenvasken var fuld næsten til randen af snavset grønligt vand, der stank af kål. Winston lagde sig på knæ og undersøgte vandlåsen. Han kunne ikke fordrage manuelt arbejde, og han kunne ikke fordrage at ligge på knæ, fordi han så altid kom til at hoste. Mrs. Parsons så hjæl­peløst til.

      »Hvis Tom havde været hjemme, ville han naturligvis have ordnet det på et øjeblik,« sagde hun. »Han ved ikke noget bedre. Han er så fiks på fingrene.«

      Parsons var Winstons kollega i Ministeriet for Sandhed. Han var en fedladen, men foretagsom mand, der var i besiddelse af en fuldstændig lammende stupiditet, men som besad den naives evne til at begejstres for alt muligt, en af disse ukritiske loyale slidere, på hvem Partiet støttede sin magt i endnu højere grad end på Tankepolitiet. I en alder af fem og tredive havde han modstræbende måttet melde sig ud af Ungdoms­ligaen, og før han i sin tid rykkede op i den, var det lykkedes ham at blive stående som medlem af Spionerne et år længere end alle andre. I ministeriet havde han en underordnet stilling, hvor der ikke var brug for intelligens, men i sin fritid var han en fremtrædende skikkelse i sportskomiteer og alle de andre komiteer, der organiserede vandreture, spontane demonstrationer, sparekampagner og alle mulige andre frivil­lige arrangementer. Han plejede med stille stolthed at fortælle, at han havde været til møde i kulturcentret hver eneste aften i de sidste fire år.

     En overvældende stank af sved, et vidnesbyrd om hans anstrengende liv, fulgte ham overalt og blev endog hængende i luften, når han var gået.

      »Har du en skruenagle?« spurgte Winston, der masede med møtrik­ken på vandlåsen.

      »En skruenøgle,« gentog Mrs. Parsons og blev straks hjælpeløs. »Det ved jeg rigtignok ikke, men måske børnene —«

      Der lød trampen og endnu en skærende disharmoni fra redekam­men, og børnene stormede ind i stuen. Mrs. Parsons kom med skrue­nøglen. Winston tømte vandet ud og fjernede med afsky den klump af afredt hår, der havde forstoppet afløbet. Han skyllede sine hænder så godt han kunne i det kolde vand fra hanen og gik ind i stuen igen.

      »Hænderne op! « råbte en skarp stemme.

      En køn niårsdreng med et hårdt ansigt var dukket op bag ved bordet og truede ham med en automatisk legetøjspistol, og hans lillesøster, der var ca. to år yngre, sigtede på Winston med en pind. De var begge klædt i Spionernes uniform: korte blå bukser, grå skjorte og rødt halstørklæ­de. Winston rakte armene i vejret, men drengens hele væsen virkede så ondskabsfuldt, at han havde en følelse af, at det ikke bare var leg.

      »Du er en forræder! « råbte drengen. »Du er en tankeforbryder! Du er en eurasisk spion! Jeg skal skyde dig, jeg skal sende dig til saltminerne!«

       Pludselig sprang de begge to rundt om ham og råbte: »Forræder! « og »Tankeforbryder! « og den lille pige efterlignede alle sin broders bevægelser. Det var ikke fri for at virke lidt uhyggeligt ligesom synet af legende tigerunger, der snart vil vokse op til menneskeædere. Der var en beregnende vildskab i drengens blik, en åbenlys lyst til at slå eller sparke Winston, parret med bevidstheden om, at han næsten var stor nok til at kunne gøre det. Det var et held, at det ikke var en rigtig pistol, han havde i hånden, tænkte Winston.

      Mrs. Parsons’ blik flakkede nervøst fra Winston til børnene og tilbage igen. I stuen, hvor der var noget lysere, konstaterede han med inte­resse, at der virkelig var snavs i hendes rynker.

     »De bliver også så støjende,« sagde hun. »De er skuffede, fordi de ikke kunne komme hen og se henrettelserne, det er det, der er i vejen. Jeg har for travlt til at følge dem derhen, og Tom kommer for sent hjem fra arbejde til, at han kan nå at gå med dem.«

      »Hvorfor kan vi ikke komme hen og se henrettelserne?« brølede drengen af sine lungers fulde kraft.

      »Se henrettelserne! Se henrettelserne!« gentog den lille pige, der stadig dansede rundt om ham.

      Nogle eurasiske fanger, der var blevet dømt for krigsforbrydelser, skulle hænges i parken samme aften. Den slags fandt sted med cirka en måneds mellemrum og var en yndet folkeforlystelse. Børn var altid helt vilde efter at overvære det. Han sagde farvel til Mrs. Parsons og gik hen imod døren. Men han var ikke kommet seks skridt ned ad gangen, før noget ramte ham i nakken med voldsom kraft. Det var, som om en rødglødende jernstang var blevet boret ind i ham. Han vendte sig så hurtigt om, at han lige nåede at se Mrs. Parsons gribe fat i sin søn, der med trodsig mine stak en slangebøsse i lommen.

      »Goldstein!* « vrælede drengen, idet hans moder lukkede døren, men det, der gjorde mest indtryk på Winston, var det udtryk af hjælpeløs rædsel, der afspejlede sig i kvindens grålige ansigt.

      Da han kom tilbage til sin lejlighed, gik han hurtigt forbi teleskær­men og satte sig ned ved bordet igen, gnidende sin ømme nakke. Mu­sikken fra teleskærmen var hørt op. I stedet for oplæste en afsnubbet officersstemme med en sadistisk klang en beskrivelse af den nye flydende fæstning, som lige var blevet forankret mellem Island og Færøerne.

      Den ulykkelige kvinde må leve i konstant rædsel med de børn, tænkte han. Om et år eller to ville de iagttage hende dag og nat for at finde tegn på politisk kætteri. Næsten alle børn nu om stunder var ræd­selsfulde. Det værste af det hele var, at gennem organisationer som Spionerne blev de systematisk forvandlet til små uregerlige vilddyr, uden at de dog viste den ringeste tendens til at gøre oprør mod parti­disciplinen. Tværtimod tilbad de Partiet og alt, hvad der havde med Partiet at gøre. Sangene, processionerne, fanerne, vandreturene, eksercitsen med trægeværer, slagordene og forgudelsen af Store Broder — det var altsammen en vidunderlig leg for dem. Al deres vildskab blev rettet udad mod Statens fjender, mod udlændinge, forrædere, sabotører og tankeforbrydere. Det var næsten normalt, at mennesker over tredive var bange for deres egne børn. Og det var ikke uden grund, for næsten hver uge stod der en artikel i Times om, hvordan en lurende lille stikker — »barnehelt« var den officielle betegnelse — havde hørt en kompro­mitterende bemærkning og angivet sine forældre til Tankepolitiet.

     Smerten i nakken havde fortaget sig. Uden større begejstring tog han pennen igen og spekulerede på, om han kunne finde på mere at skrive i dagbogen.

 

 

Noter til teksten:

* ENGSOC: forkortelse for en­gelsk socialisme, den officielle ideologi i Oceanien.

* Nysprog er Oceaniens officiel­le sprog og konstrueret for at indskrænke mulighederne for selvstændig tænkning. Ordfor­rådet begrænses til det mindst mulige, og ord som ære, ret­færdighed, moral, internatio­nalisme, demokrati, videnskab og religion er simpelthen op­hørt med at eksistere. Nogle ord får begrænset deres betyd­ningsområde, fx kan ordet fri ikke bruges i politisk sammen­hæng, men kun anvendes i sætninger som »Denne hund er fri for lopper«. Andre ord får ved bevidst manipulation en helt anden betydning end den oprindelige. dagbog, i et af byens slumkvar­terer er Winston faldet over en bog med ubeskrevne blade og han beslutter at føre dagbog, selv om det kan straffes    med døden.

* Goldstein!: »Goldstein var den overløber og forræder, der en­gang for længe siden — ingen kunne rigtig huske, hvor længe det var siden – havde været en af Partiets ledende skikkelser, næsten lige så indflydelsesrig som Store Broder, og som derpå havde indladt sig på kontrare­volutionær virksomhed, var blevet dømt til døden, men på mystisk vis var undsluppet og forsvundet.« (kap. 1).

Viggo Bjerrings (f. 1981) satiriske science fictionroman Verdenshjertet (2021) foregår i en fremtid omkring 2030, hvor selv de mest vitale dele af virkelighedens verden er blevet erstattet på grund af uregulerede algoritmer og fake news. Hovedpersonen Mads er forfatter og uddannet i litteraturvidenskab og er tvunget ud i en kummerlig tilværelse som del af prekariatet. Han lever af dårligt betalte korttidsansættelser fra portalen Easyjobs og har ikke andet valg end en bestillingsopgave, hvor han siger ja til at skrive romanen Isolation under forfatterpersonaen Magnus Aagård-Svendsen. Bogen bliver en bestseller, men på grund af en dårlig kontrakt tjener han ikke meget på den selv, hvorefter han bliver nødt til at lave en fortsættelse styret af sin utilregnelige arbejdsgiver, der gemmer sig bag algoritmerne. Det får ham ud på en grotesk gyser i jagten på at få skrevet den svære toer.


EN PIGE PÅ EN RØD CYKEL, lyden af en plæneklipper, duften af ny­slået græs.

      Jeg tænkte på anslaget til Isolation. Var det et minde? En fantasi? Thomas J. Peitersen åbnede lidt efter sine øjne. Lyden kom ikke fra en plæneklipper, men fra flyet der nærmede sig Kabul. Derefter samtalen med den amerikanske veteran. Så den støvede, slagne vej til isolationsfængslet. På en måde er begyn­delsen altid det bedste. Man burde skrive en bog, der kun be­stod af begyndelser.

      Sådan sad jeg og funderede, da toget satte i gang igen og forlod Kokkedal Station. Vi var kun tre i kupéen, tilsyneladen­de alle optagede af dagdrømme eller landskabet udenfor. Kun kortvarigt talte den ene kvinde i telefon. Om et møde i bolig­foreningen, en ansøgning til kommunen om tagterrasser. Den fikser jeg, svarede hun hver gang, og snart var der stille igen.

      Toget passerede en forfalden gård, nogle stubmarker. Gled forbi en række røde huse og store, gullige hybenhække. Oktobervejr i december. Igen i år faldt efteråret sammen med julen. Jeg fjernede en gråblå sten, der havde sat sig fast i så­lemønstret under min sko.

      Bebyggelsen blev tættere. Lygtepæle og cykelstier. Bag­gårde med visne bregner. Vi kørte gennem et stort område med kontaminerede biler. Som overvægtige spøgelser stod de og ventede på at blive endegyldigt udslettet.

      Lidt efter standsede toget på Espergærde Station.       

Da jeg ti minutter senere nærmede mig enden af Roligheds Allé, forstod jeg, at husnummeret fra mailen var forkert. Jeg gik frem og tilbage mellem nummer 24 og nummer 26 et par gange, krydsede vejen, men lige lidt hjalp det: Hus nummer 24b fandtes ikke.

      Inde i nummer 20 sad en ældre mand i køkkenet med en avis. Måske kunne jeg ringe på og spørge ham om vej. Jeg tjek­kede min telefon igen. Nu kunne appen heller ikke finde huset. Så sent som i toget havde jeg ellers fundet adressen for enden af vejen, grænsende op til et skovbryn.

      Da jeg så op fra telefonen og ned mod skovbrynet, skete der noget besynderligt: Selvom det var næsten vindstille, bevæ­gede grantræerne sig. Jeg stod lidt og betragtede de let svajende træer. Eller rettere vibrerende træer. Og som om skovbrynet var et fikserbillede, materialiserede Roligheds Alle 24b sig nu foran mig, midt i alt det grønne og brune.

      En monstrøs villa. Tre etager. Murværket var dækket af plantehang, der omsluttede bygningen, som var det gavepapir. Kun et par vinduer var gået fri. Forhaven var tilgroet og over­gangen til skoven bag villaen glidende. Midt i det hele trådte husets rektangulære form tydeligt frem, når man først hav­de opdaget den. Vintersolen flimrede i bladhanget, over huset hang to kumulusskyer som frosne eksplosioner. Jeg bemærkede en brummende, nærmest subsonisk rumlen fra undergrunden. Som om metroen kørte igennem området. Så forsvandt fornemmelsen igen.

      Jeg nærmede mig huset. Hele tiden holdt jeg øje med de mørke ruder på anden etage, men der skete ikke noget bag dem. Rundt om huset gik et jerngitter, der var omviklet af slyngplan­ter. På gitterlågen sad et messingskilt, der under et lag af ir bar påskriften Kardiologen. Jeg tog i håndtaget. Lågen kunne hver­ken åbnes indad eller udad. I bunden sad en rusten hængelås. Gitteret gik kun til brysthøjde og var til at forcere. Jeg så mig over skulderen, kravlede med en anelse besvær op og dumpede tungt ned på den anden side.

      Luften var fugtig og varm inde på matriklen. Som om jeg var faldet ned i en anden klimazone. En stor guldsmed fløj gennem luften. Jeg dukkede mig for den og banede mig vej gennem forhaven, en spøjs blanding af skov og villahave. Vel­kendte planter og buske, blot en smule forvoksede og overra­skende frodige og blomstrende for årstiden. Jeg rev mig på et meterhøjt krat af tjørn og roser. Bag krattet kom indgangsparti­et til syne: en mosdækket stentrappe der sluttede i to korintiske søjler. Mellem søjlerne en massiv trædør beslået med nagler. De mosklædte trin gav sig under mine fødder. Bag den venstre søjle fandt jeg en ringeklokke. Hos Kardiologen stod der neden­under. Jeg trykkede knappen i bund. En hund begyndte at gø bag døren. Lidt efter hørte jeg også skridt og en kvindestemme, der tyssede på hunden.

      Kvinden åbnede døren. En kvinde som jeg med et par sekunders forsinkelse genkendte som Ane Svendsen. Hendes frisure var en anden, tøjet mere stilfuldt end i klippet fra Aften-TV. Hun var smuk. En nougatbrun cockerspaniel vimsede rundt om benene på os.

      — Ja?, sagde hun, og jeg præsenterede mig selv, imens hunden sprang op ad mit ben.

      —  Det der er Frederik, sagde hun.

Jeg hilste på hunden ved at klø den bag øret.

      — Efter kongen?

      — Nej, efter kendissen … Mit navn er Ane, tilføjede hun og rakte mig hånden. — Det drejer sig om penge, går jeg ud fra?

      — Jah, det gør det vel, sagde jeg, ikke uden at føle en snert af skam.

      Ane Svendsen drejede omkring og signalerede med en håndbevægelse, at jeg skulle følge efter. Vi gik ned ad en lang gang. Lige så tilgroet haven var, lige så minimalistisk var villa­en indrettet. Det ene halvtomme rum efter det andet. Ingen planter. Ingen plakater eller malerier. Det rungede, når Frede­rik gøede.

      For enden af gangen slog Ane Svendsen døren op til et stort lokale, der lignede en blanding af en dagligstue og en lægekonsultation. I den ene side var der en pejs, hvor ilden buldrede, reoler fyldt med bøger, lænestole, en ellipseformet skulptur, en globus og et lille bord med spiritusflasker. I den anden side stod der en briks, nogle apparater med en masse ledninger og et skrivebord med en computer. Frederik lagde sig på tæppet foran pejsen. Ane Svendsen satte sig bag skrivebordet og bad mig tage plads overfor. Igen var der noget, der rumlede fra jorden under os.

      — Du vil gerne have et lille forskud?

      — Jah, altså bare lige til huslejen og sådan.

      — Lad mig se. Vi har vist allerede dit kontonummer.

      Ane Svendsen tastede løs på computeren i et højt tempo. På hendes sorte blazers revers glimtede en sølvbroche formet som en opslået bog.

      — Så, nu skulle der være til huslejen.

      Hun smilede afmålt og slog så ud med hænderne. 

      Jeg blev siddende. Der var flere spørgsmål, der pressede sig på.

      — Du er gift med Magnus Aagård-Svendsen?

      — Ja, det kan man godt sige. Jeg er hans agent og redaktør. Hun lagde hånden på et eksemplar af Sort og hvid, der lå midt i al rodet på skrivebordet.

      — Og Magnus Aagård-Svendsen selv, hvor er han?

      — Magnus Svendsen er nedenunder, men han har ikke så meget med bogen at gøre. I den forbindelse er han bare et navn. Ja, eller to tredjedele af et navn, Aagård var min tilføjelse. Det lyder bare lidt bedre, ikke?

      — Jo, men … var det så dig, der skrev udkastet til Sort og hvid?

      — Ikke kun mig.

      Hun flyttede sin hånd fra bogen til computeren.

      — Kombinationen af en god algoritme og en redaktør med fingeren på pulsen.

Hun nikkede over mod mig.

      — Og så naturligvis en freelancer eller to til at give den lidt krudt.

      — Krudt?

      — Ja, en følelse af levet liv, du ved. Tilfældigheder, idio­synkrasier. En skønhedsfejl eller to, lidt af det som alle elsker, og som algoritmen ikke kan generere selv på det højeste ni­veau af kontingens. Det er vel sådan, de fleste bøger bliver til i dag.

      — Jeg troede kun, det var selvhjælpsbøger og krimier, der blev produceret sådan?

      — Ikke mere, nu er det stort set alle genrer. Men for mig at se er forskellen ikke så stor. Algoritmens matricer svarer til de mønstre i sproget, kulturen og den litterære tradition, som forfattere til alle tider har haft med sig. Vi har bare overvur­deret den enkelte forfatters originalitet. Det ved vi vel inderst inde godt, men hvis vi mister troen på kunstneren som geni, mister vi også troen på vores egen originalitet. Alle er unikke, siger vi jo til hinanden. Derfor er der stadig en del forfængelighed knyttet til kunstproduktionen. Algoritmer bliver stadig betragtet som inautentiske og … usexede.

      — I modsætning til Magnus Aagård-Svendsen?

      — Ja, det må man da sige, ikke? Men sandheden er, at ingen af leddene i produktionskæden kan undværes. I nullerne blev det sagt, at redaktøren var den nye forfatter. I 10’erne troe­de man, at algoritmen blev den nye forfatter. Men der er ingen, der kan undværes, hvis tempoet skal opretholdes. Hverken al­goritme, redaktør eller freelancer.

      — Men Magnus Aagård-Svendsen eller … Magnus Svend­sen, hvilken rolle spiller han? Ud over at hænge på plakater i halvdelen af byens busskure?

      — Nåh, på den måde, selve ansigtet. Han bor i Argentina – eller var det Chile? Vi købte rettighederne til hans ansigt for de næste ti år, det er hans levebrød. Han hedder Carlos et eller andet, Carlos Monza, tror jeg. Alt kan som bekendt købes, i vo­res tidsalder er økonomien Gud.

      Ane Svendsen lænede sig ind over bordet.

      — Forstå mig ret. Der er ingen, der “er” Magnus Aagård-Svendsen. Altså medmindre du har lyst, men jeg synes ikke rigtig, at du ligner. Du bliver i hvert fald nødt til at tabe nogle kilo og farve dit hår.

      Jeg sad lidt og fordøjede hendes ord. På en måde beroli­gede det mig, at Magnus Aagård-Svendsen kun var et navn og et ansigt. Et genfærd, en avatar.

      Ane Svendsen rejste sig fra sin stol.

      — Nå, men hvis du bare leverer 80 sider inden nytår, 80 sider med masser af krudt, så klarer vi resten. Så længe der er nok krudt.

      Jeg nikkede. Hun rakte sin hånd hen over bordet. Jeg rej­ste mig, men tøvede med at tage imod den.

      — Er der mere?, spurgte hun.

      — … som jeg skrev til jer, til dig, så … sidder jeg måske lidt fast i teksten. Og der er jo ikke så lang tid til nytår.

      Ane Svendsen lagde hovedet en anelse på skrå. 

      — Vi har en lejlighed, du kan låne, hvis du vil lidt væk. Du kunne jo udforske din hovedkarakters baggrund i den an­ledning, lejligheden ligger i …

      Ane Svendsen afbrød sig selv. Hun kneb øjnene i og be­tragtede mig så længe, at   det begyndte at blive ubehageligt. Så smilede hun vagt. 

      — Du har sikkert set nogle af de her overlevelsesprogram­mer, Alone? Alene i vildmarken hed den danske udgave vist.

      — Joh, for mange år siden, sagde jeg og forsøgte at hu­ske, hvad jeg havde set som teenager. Konceptet var siden da vist kun blevet større, ligesom præmierne og prestigen. Ethvert tv-netværk havde sin egen udgave af showet.

      — Har du så tænkt over, hvad alle vinderne af ødemarks­konkurrencerne har til fælles?

      — Hmm … De er gode til at jage eller fiske?

      Ane Svendsen rystede på hovedet.

      — De er gode til at bygge hytter og lave bål?

      Igen rystede Ane på hovedet.

      — De er gode til at … sulte?

      — Nej. Fællesnævneren er, at de er gode til at være alene. Langt de fleste, der giver op, bukker under for ensomheden, også selvom de er ved en flod, hvor der er masser af fisk lige til at hive op.

      Jeg kom i tanke om dokumentarfilmen, mit ubehag ved den, og ville sige noget i den anledning, men Ane Svendsen fortsatte.

      — Vinderne er gode til at være alene. Og de er gode til at være alene, fordi de er i stand til at skabe kultur. De skaber kul­tur og fortællinger ud af ingenting, og først og fremmest skaber de en fortælling om sig selv. Det er dét, der gør, at man overlever og kan klare isolationen og til sidst også vinder. 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *